A KROMIKER kft. Általános Szerződési Feltételei 


 1. Az Általános Szerződési Feltételek célja
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a KROMIKER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5561 Békésszentandrás, Hunyadi utca 62.; nyilvántartva a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán 04-09-014927 cégjegyzékszám alatt, adószám: 26748814-2-04, a „Társaság”) által forgalmazott élelmiszeripari gépek és alkatrészek forgalmazásával, valamint a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályokat, továbbá a megrendelőket (a „Megrendelő”) megillető jogokat.
  2. A Társaság által a Megrendelővel kötött szerződései kapcsán a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alkalmazandók, amennyiben a felek ettől eltérő egyedi rendelkezéseket nem kötnek ki a szerződésekben. A jelen Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés kizárólag abban az esetben érvényes, ha annak tartalmában a felek írásban kifejezetten megállapodnak.
  3. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg. 
  4. A Megrendelő a Társasággal kötött szerződés aláírásával, illetve az írásbeli megrendelés feladásával kifejezetten elismeri, hogy a Társaság a szerződés megkötését megelőzően az Általános Szerződési Feltételek tartalmát részére megismerhetővé tette; a Megrendelő azt, mint megfelelő és méltányos szerződési feltételeket kifejezetten elfogadta és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve, és ezáltal a felek között létrejött szerződés részévé válik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Társaság a mindenkori Általános Szerződési Feltételekben rögzített általános üzleti feltételek szerint nyújtja szolgáltatását.
  5. Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában létező, magyar nyelven készült okirat.
 2. A Társaság adatai

cégnév:

KROMIKER Kft.

székhely (postai cím is):

5561 Békésszentandrás, Hunyadi utca 62.

nyilvántartó bíróság:

Gyulai Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám:

04-09-014927

adószám:

26748814-2-04

telefonszám:

+36 20/429-3221

elektronikus levelezési cím:

info@kromiker.hu


 1. A szerződés létrejötte és teljesítése
  1. A Társaság és a Megrendelő közötti szerződés (i) írásbeli szerződés mindkét fél általi aláírásával, vagy (ii) írásbeli megrendelésnek a Társaság által történő írásbeli visszaigazolásával jöhet létre. A szerződés kizárólag akkor jön létre a felek között, ha – a szerződésben vagy az írásbeli megrendelés elfogadásában - megjelölésre került a megvásárolni kívánt termék neve, típusa, márkája és darabszáma, vagy a megrendelni kívánt szolgáltatás és annak tárgya, a termékek vagy a szolgáltatás ellenértéke és annak esedékessége, valamint a szállítás és a szolgáltatás teljesítésének határideje. 
  2. A Társaság által adott árajánlat nem minősül a Megrendelő ajánlata elfogadásának, ezáltal a Társaság által adott árajánlat Megrendelő általi kézhezvételével a felek között szerződés nem jön létre, és a Társaságot sem terheli semmilyen kötelezettség.
  3. A Társaság által kötött szerződések, valamint azok kiegészítései és módosításai kizárólag írásban érvényesek. 
  4. A Társaság a termékek kiszállítását, valamint a szolgáltatások teljesítését a szerződésben foglalt határidőben és feltételek szerint teljesíti. 
  5. Amennyiben a termékek ellenértékének megfizetésére legkésőbb a Megrendelő részére történő átadáskor nem kerül sor, abban az esetben a Társaság a termékeken fennálló tulajdonjogát az ellenérték maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja. A kárveszély a termék Megrendelő részére történő átadásával átszáll a Megrendelőre. 
 2. A termék kiszállítása és a szolgáltatás teljesítési határideje
  1. A Megrendelő által megrendelt termék szállítási helyét és határidejét, valamint a Társaság által teljesítendő szolgáltatás teljesítési határidejét a Társaság köteles a szerződésben vagy a megrendelés visszaigazolásában megjelölni. A Társaság mind a termékek szállítása, mind a szolgáltatások teljesítése során előteljesítésre jogosult. 
  2. A kárveszély a termék Megrendelő vagy a Megrendelő által megbízott fuvarozó illetve személy részére történő átadásával száll át a Megrendelőre.
  3. A Társaság az árut a szakmai szokásoknak megfelelően úgy csomagolja, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse. Emellett a küldemény fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a küldeményen feltünteti. 
  4. A kiszállítást a Társasággal szerződött fuvarozó, vagy maga a Társaság végzi. A Társaság által átadott árut a fuvarozó vagy a Társaság kiszállítja a Megrendelő által megadott címre, és leellenőrzi a szükséges Megrendelői adatokat. A fuvarozó tevékenységét az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.
  5. A Megrendelő a termékek vagy a szolgáltatás átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a termékek illetve a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. A termékek illetve a szolgáltatások átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételkor kifogást nem terjeszt elő, abban az esetben a Felek a szerződést teljesítettnek tekintik. 
  6. A Megrendelő az átadás-átvételt követően kizárólag a rejtett hibák miatt élhet minőségi kifogással a Társaság felé. 
  7. A termékek átvételét a Megrendelő vagy megbízottja a szállítólevélen, a szolgáltatások teljesítését pedig a teljesítésigazoláson aláírásával és cégbélyegzőjével igazolja.
  8. Amennyiben a Megrendelő az árut a szerződésben megjelölt szállítási határidőben, vagy attól számított 8 napon belül nem veszi át, abban az esetben a Társaság jogosult a szerződéstől elállni, és a termékeket harmadik személyek részére értékesíteni.  Ebben az esetben a Társaság jogosult a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült igazolt költségei megtérítését követelni. 
 3. Fizetésre vonatkozó rendelkezések
  1. A Társaság a szerződésben meghatározott határidőn belül, ennek hiányában a szerződés teljesítését követő 8 napon belül számlát bocsát ki a Megrendelő részére. A Megrendelő köteles a számla összegét a Társaság számlán szereplő fizetési mód szerint megfizetni. A vételár maradéktalan megfizetéséig a Társaság a szerződésben foglalt termékek vonatkozásában tulajdonjogát fenntartja.
  2. Amennyiben a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, abban az esetben minden késedelemmel érintett nap után a Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot köteles a Társaság részére megfizetni. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, a Társaság ezen időtartam alatt jogosult a felek között létrejött szerződés szerinti további teljesítést megtagadni. A Megrendelő késedelme a Társaság késedelmét kizárja. 
  3. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Társaság által biztosított 30 napos póthatáridőn belül sem tesz eleget, abban az esetben a Megrendelő szerződésszegésére tekintettel a Társaság jogosult a szerződéstől elállni a Megrendelőnek küldött tértivevényes levél útján. 
  4. A Társaság 5.3. pontban foglalt elállása esetén jogosult a szerződésben foglalt ellenérték 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Megrendelővel szemben, ennek érdekében a Társaság jogosult a Megrendelő által a szerződés alapján már teljesített kifizetéseket beszámítani. Elállás esetén a Társaság jogosult a szerződés szerint a Megrendelőnek leszállított és átadott termékeket haladéktalanul leszerelni és elszállítani, a Megrendelő pedig ezt tűrni köteles. 
 4. Szavatosság 
  1. Kellékszavatosság
   1. A Megrendelő a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
   2. A Megrendelő által – választása szerint – a Társasággal szemben a következő kellékszavatossági igényeket érvényesítheti: (i) kijavítást vagy (ii) kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Társaság nem vállalta, vagy ennek nem tud eleget tenni, illetve ha a Megrendelő kijavításhoz vagy kicserléséhez fűződő érdeke megszűnt, úgy igényelheti (iii) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy (iv) a hibát a Társaság költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy (v) – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
   3. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.
   4. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Társasággal. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl azonban a kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
   5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
   6. A szavatossági igényt a termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.
   7. Ha a Megrendelő a szavatossági igényét a terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
   8. Ha a termék meghibásodásában a Megrendelőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Társaság e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
   9. A Megrendelő kellékszavatossági igénye 1 (egy) év, a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítéstől (a termék vásárlónak történő átadásától) számított 2 (két) év alatt évül el.
  2. Termékszavatosság
   1. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló a hibás termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját a termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. 
   2. A termékszavatosság körében a fogyasztó azt követelheti, hogy a gyártó (vagy a forgalmazónak minősülő Társaság) (i) a termék hibáját javítsa ki, vagy (ii) - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
   3. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
   4. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Megrendelő e jogosultságát elveszti.
   5. A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
    1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
    2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
    3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
  3. Kellék- és termékszavatossági igények egymás mellett párhuzamosan, egyidőben nem érvényesíthetők.
  4. A szavatossági idő alatt felmerült szavatosság körébe tartozó hibákat a Társaságnak (termékszavatosság esetén a gyártónak is) költségmentesen ki kell javítania, kicserélni vagy újra szolgáltatni a terméket.
  5. Jótállás
   1. A Társaság hibás teljesítése esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szabályai szerint jótállásra köteles.
   2. A jótállási idő a termék Megrendelő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Társaság vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával, vagy a szolgáltatás tényleges teljesítésével kezdődik. Amennyiben a Megrendelő a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 
   3. A jótállás időtartama (i) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (ii) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, (iii) 250 000 forint eladási ár felett három év. E határidő elteltével a Megrendelő e jogosultságát elveszti.


    1. A Társaság mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


    1. A jelen bekezdésben rögzített jótállás nem vonatkozik az üzemszerűen kopó alkatrészekre, az ezen kopó alkatrész által okozott meghibásodásokra, valamint a külső behatás által okozott meghibásodásokra sem, amennyiben a Megrendelő nem minősül fogyasztónak.


    1. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Megrendelőt megilletik a jótállásból fakadó jogok az kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül.


   1. A Megrendelő a Társasággal szemben fennálló szavatossági vagy jótállási igényeit az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

  KROMIKER Kft.

  5561 Békésszentandrás, Hunyadi utca 62.

  e-mail cím: info@kromiker.hu

  1. Szellemi tulajdon, szerzői jog
   1. A Társaság által készített, és a Megrendelő részére átadott tervek, rajzok, műszaki leírások és egyéb mellékletek a Társaság kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A Megrendelő ezeket kizárólag a szerződés teljesítéséhez használhatja fel és csak a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja harmadik fél tudomására. A Társaság az általa átadott rajzok, tervek, egyéb dokumentáció vonatkozásában minden szerzői jogát fenntartja.
   2. A Társaság weboldalán (www.kromiker.hu) és az azon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Társaság kizárólagosan jogosult. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
  2. Titoktartás
   1. A Megrendelő a Társasággal történő szerződéskötés, vagy annak teljesítése során a Társasággal és az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatban tudomására jutott minden olyan információt, amelynek kiszolgáltatása egy harmadik fél részére a másik fél érdekeit sértheti, bizalmasan, üzleti titokként köteles kezelni, azt harmadik félnek — a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve — nem szolgáltathatja ki a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
  3. Vis Maior
   1. A Felek vis maior-nak tekintik a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan akadályt, különösen a háborút, elemi csapást, természeti katasztrófát, a szállítás teljesítése helyének elérését 24 órán túl meggátló időjárási körülményeket, valamint minden előre nem látható és legyőzhetetlen akadályt, amely teljesen lehetetlenné teszi szerződésben foglalt valamely kötelezettség végrehajtását. A Felek a 30 napot meghaladó vis maior okozta késedelem esetén a szerződéstől a másik szerződő fél utólagos értesítése mellett elállhatnak, amely esetben kötelesek a már teljesített szolgáltatásokkal történő elszámolásra, illetve azok visszaszolgáltatására.
  4. Panaszkezelés, jogviták
   1. A Megrendelő a termékkel vagy a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel a Társaság e-mail címére küldött elektronikus levélben tud információt kérni.
   2. Panasz esetén a Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételeinkben megadott elérhetőségeinken veheti fel a kapcsolatot a Társasággal. A beérkezett panaszokat a Társaság azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. A Társaság a Megrendelő panaszát a beérkezését követően legkésőbb huszonöt napon belül írásban érdemben megválaszolja.
   3. A Megrendelő és a Társaság vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a vitás ügyek rendezésére békés úton nincs lehetőség, abban az esetben a Felek a pertárgy értékétől függően a Szarvasi Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  
  5. Hatály
   1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. 08.31.  napjával lépnek hatályba és módosításáig, illetve visszavonásig hatályban maradnak. 
   2. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek hatálya a Társaság — mint szállító vagy eladó — által kötött minden szállítási, adásvételi, és vállalkozási szerződésre, árajánlatra, megrendelés-visszaigazolásra, számlára, valamint minden egyéb, az értékesítés illetve a szolgáltatás nyújtás során készült dokumentumra kiterjed.
   3. A Társaság jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Társaság annak hatályba lépése előtt a honlapján (www.kromiker.hu) link formájában közzéteszi. A módosítás a hatálybalépését követően kötött szerződésekre, valamint beérkezett megrendelésekre a módosított Általános Szerződési Feltételek szabályai érvényesek.


  1. Irányadó jog
   1. A jelen Általános Szerződési Feltételekre, továbbá az Általános Szerződési Feltételekre figyelemmel és annak alapján a Felek jogviszonyaira a magyar jog az irányadó.
  2. Vegyes rendelkezések
   1. Amennyiben a Megrendelői fogyasztónak nem tekinthető személy, a jelen Általános Szerződési Feltételek fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók.
   2. A Társaság kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.
   3. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
   4. Amennyiben a Társaság a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Társaság egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.


  Békésszentandrás, 2022. 08. 30.